Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Cánh diều

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Cánh diều

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 100 Đề thi tiếng Anh lớp 4 năm 2021 - 2022 học kì 1, học tập kì 2 bao gồm đáp án

Bộ đề tổng hợp đứng đầu 100 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 năm học tập 2021 - 2022 học tập kì 1 & Học kì 2 lựa chọn lọc, tất cả đáp án, cực cạnh bên đề chấp nhận gồm những đề thi giữa kì, đề thi học kì khiến cho bạn đạt điểm cao trong những bài thi môn giờ đồng hồ Anh 4.

Bạn đang xem: Bài kiểm tra tiếng anh lớp 4

Tải xuống

(mới) Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 năm 2021 (60 đề)


Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi quality Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Exercise 1: chọn từ khác loại

1. A. Sunday B. Birthday C. Saturday D. Wednesday

2. A. School B. Go C. Come D. Have

3. A. December B. October C. Nước australia D. March

4. A. Cook B. Skip C. Skate D. Can

Exercise 2: Chọn giải đáp đúng

1. My father often …………..to work at 7:30.

A. Go B. Gos C. Goes D. Going

2. We usually ………….. English on Monday.

A. Have B. Has C. To lớn have D. Haves

3. He can …………. The piano very well.

A. Play B. Playing C. Khổng lồ play D. Plays

4. Lili và Alan …………. Homework at 7 o’clock.

A. Bởi vì B. Dos C. Does D. To lớn do

5. Her friends lượt thích ………….. After school.

A. Going B. Having C. Skating D. Getting

6. nam …………….TV at 3p.m every day.

A. Watch B. Watchs C. Watches D. Watching

Exercise 3: sắp tới xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. very/ can/ brother/ high/ My/ jump.

___________________________________________________________.

2. What/ he/ have/ today/ does/ subject?

___________________________________________________________?

3. Math/ When/ have/ we/ do?

___________________________________________________________?

4. from/ I/ Monday/ go to/ to/ Friday/ school/ primary.

___________________________________________________________.

Exercise 4: gạch ốp chân và sửa lỗi sai trong những câu sau

1. He can plays the piano. ______________________
2. Where vày you from? ______________________
3. It are on the fifth of April. ______________________
4. Vị you have History in Thursday? ______________________

Exercise 5: Dịch các câu sau sang trọng tiếng Anh

1. Cô ấy là một trong học sinh.

___________________________________________________

2. Anh ấy đến từ nước Mỹ.

___________________________________________________

3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

___________________________________________________

4. lúc này là vật dụng mấy?

___________________________________________________

 

Đáp án & Thang điểm

Exercise 1:

1. B2. A3. C4. D

Exercise 2:

1. C2. A3. D4. A5. C6. C

Exercise 3:

1. My brother can jump very high.

2. What subject does he have today?

3. When bởi vì we have Math?

4. I go khổng lồ primary school from Monday khổng lồ Friday.

Exercise 4:

1. plays ⇒ play

2. vày ⇒ are

3. are ⇒ is

4. in ⇒ on

Exercise 5:

1. She is a pupil.

2. He comes from America.

3. Thank you very much.

4. What day is it today?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi quality Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Question 1: lựa chọn từ không giống loại

1. A. About B. Where C. How D. Who

2. A. Collect B. Read C. Bởi vì D. Like

3.

Xem thêm: 10 Tiệm Cắt Tóc Nam Sài Gòn Lấy Lại Vẻ Điển Trai, Top 10 Tiệm Cắt Tóc Nam Đẹp Nhất Ở Tp

A. Art B. Music C. Subject D. History

4. A. Xanh B. Puppet C. Purple D. Red

Question 2: nhờ vào tranh để xong các câu sau

*

1. She is ______________ a dictation.

*

2. Women’s Day is in _________________.

*

3. I have __________________ today.

*

4. They _____________ for a walk yesterday.

Question 3: lựa chọn từ tương thích trong vỏ hộp thoại nhằm điền vào chỗ trống

happy England friend dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her free time, she goes to lớn music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: tìm lỗi sai trong những câu sau cùng sửa lại cho đúng

1. She don’t lượt thích playing badminton. _____________________
2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school. _____________________
3. We have English in Friday.  _____________________
4. My birthday is on the twenty of December.  _____________________

Question 5: sắp tới xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

1. a/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ to.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

Question 1:

1. A2. D3. C4. B

Question 2:

1. She is writing a dictation.

2. Women’s day is in March.

3. I have English today.

4. They went for a walk yesterday.

Question 3:

1. FRIEND2. ENGLAND
3. CLUB4. HAPPY

Question 4:

1. don’t ⇒ doesn’t

2. an ⇒ a

3. in ⇒ on

4. twenty ⇒ twentieth

Question 5:

1. I want to lớn fly a kite.

2. They went khổng lồ school yesterday.

3. When is your birthday?

4. He can jump high but cannot run fast.

5. Tom has PE on Monday.

6. What are they doing?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi unique Giữa học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Exercise 1: lựa chọn từ khác loại

1. A. WriterB. MusicianC. FactoryD. Singer

2. A. RiceB. TimeC. VegetableD. Milk

3. A. MarketB. WishC. HaveD. Play

4. A. Fat B. Worker C. Tall D. Slim

Exercise 2: Nối cột A cùng với cột B

AB

1. It’s ten o’clock.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter to six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve.

6. It’s three o’clock.

7. It’s half past eight.

8. It’s nine o’clock.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới tự (in, on, at) thích hợp vào địa điểm trống